Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy kupna
1. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 1837 Kodeksu cywilnego umowa kupna dostawy towarów zmodyfikowanych na życzenie kupującego lub dla jego osoby nie może zostać wycofana z umowy zakupu towarów łatwo psujących się, jak również nawet towary, które zostały nieodwołalnie zmieszane z innymi towarami w momencie dostawy, z umowy kupna dostawy towarów w zapieczętowanym opakowaniu, którą konsument wyjął z opakowania i nie może zostać zwrócony ze względów higienicznych iz umowy zakupu na dostawę nagrań audio lub wideo lub programu komputerowego, jeśli złamał swoje oryginalne opakowanie.
2. Jeśli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 lub w innym przypadku, w którym nie można odstąpić od umowy zakupu, nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, do czternastu (14) ) dni od otrzymania towaru, natomiast jeśli przedmiotem umowy zakupu jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, okres ten rozpoczyna się od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od Umowy Zakupu musi zostać przesłane Sprzedającemu w terminie określonym w poprzednim zdaniu. W przypadku odstąpienia od umowy kupna kupujący może użyć wzoru formularza dostarczonego przez sprzedającego, który jest dołączony do warunków. Nabywca może wysłać odstąpienie od Umowy Zakupu między innymi na adres siedziby Sprzedającego lub adres e-mail Sprzedającego.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu zgodnie z art. 5 ust. 2 Warunków, umowa zakupu zostaje anulowana od początku. Towary muszą zostać zwrócone sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedającemu. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty zwrotu towaru sprzedającemu, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone z powodu ich zwykłej drogi pocztowej.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5 ust. 2 Regulaminu, Sprzedawca zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od Umowy kupna przez Kupującego w taki sam sposób, w jaki Sprzedawca akceptuje je od Kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia dostarczonego przez Kupującego w momencie zwrotu towarów przez Kupującego lub w inny sposób, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów dla Kupującego. Jeśli kupujący odstąpi od umowy zakupu, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący zwróci towar lub udowodni, że towary zostały wysłane do sprzedawcy.
5. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o odszkodowanie za towar z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.
6. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy kupna w dowolnym momencie do momentu przejęcia towaru przez kupującego. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, przelewem na konto wskazane przez Kupującego.
7. Jeśli podarunek zostanie przekazany kupującemu wraz z towarem, umowa darowizny między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z warunkiem wypowiedzenia, że ​​jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa darowizny na taki prezent zostanie utracona i kupujący jest zobowiązany wraz z towarem do sprzedawcy zwróć prezent.